Autori

© Autori
Ing. Roman Šíp, PhD.
Ing. Peter Polák
Recenzovali:
Ing. Josef Misof, PhD.
Ing. Peter Blubla
Ing. Roman Schindler
Jozef Mráz
Za odbornú stránku textu, korektúru a konečnú verziu publikácie zodpovedajú autori. Dielo je chránené autorskými právami.
Týka sa to kopírovania, výňatkov častí textu, ilustrácií, mediálnej a mechanickej reprodukcie, zaznamenávania v zariadeniach
na spracovanie údajov. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na rozširovanie cez internet. Šírenie bez písomného súhlasu majiteľa práv
a vydavateľa je trestné.
Publikácia je učebnicou, využiteľnou vo všetkých formách vzdelávania žiakov zo skupiny odborov 34 polygrafia a médiá.
Poslúži grafikom, operátorom CTP, technológom a každému, kto si chce rozšíriť poznatky z danej oblasti.
Všetky práva vyhradené.

Vydala:
Stredná odborná škola polygrafická
Bratislava, 2019
Redakcia:
Návrh grafiky: Roman Kožík
Jazyková korektúra: Mgr. Henrieta Jakúbková
Technická redakcia: Ing. Peter Polák
Zalomenie: Eva Kučmová, Jana Miklášová
Tlač a distribúcia: Stredná odborná škola polygrafická
www.polygraficka.sk
ISBN 978-80-89728-14-5

Táto publikácia vznikla na základe niekoľkoročných skúseností z výrobného procesu po ukončení klasickej
hárkovej montáže na Strednej odbornej škole polygrafickej. Všetky prípady výroby nebolo možné zaznamenať, tak
sme sa ich pokúsili rozdeliť do piatich modelových skupín. Ku každej kapitole sme pristupovali so zreteľom na
pochopenie celého komplexu problémov od najjednoduchších prípadov k najzložitejším s uvedením modelových
prípadov.
Didaktická stránka publikácie navádza čitateľa na analýzu objednávky, cez pochopenie podstaty obsahu
technologických procesov elektronickej hárkovej montáže až po konečný technologický výrobný predpis. Autori si
nenárokujú na neomylnosť učebného textu, čím zdôrazňujú, že úspešnosť procesu elektronickej hárkovej montáže
súvisí s celým výrobným procesom tlače. Príprava budúcich grafikov, operátorov CTP a technológov sa musí riešiť
komplexne a s perspektívou na ustavične sa meniace prostredie informačno-komunikačných technológií.
Záverom sa autori chcú poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli doplniť technológie
tlačových strojov, ktorými Stredná odborná škola polygrafická nedisponuje. Ide v prvom rade o rotačnú kotúčovú
tlač ale aj hárkové tlačové stroje väčších formátov.
Chceme zdôrazniť, s upriamením pozornosti na rôzne podnikové technologické procesy, že predložená učebnica
elektronickej hárkovej montáže, môže pomôcť nielen žiakom, ale aj tým, ktorí sa o danú problematiku intenzívnejšie zaujímajú.
Bratislava, január 2019
Autori

Učebnica vznikla pre žiakov všetkých učebných odborov Strednej odbornej školy polygrafickej. Autori veľmi
výstižne obsiahli všetky témy a prierez učiva od najjednoduchších zadaní po najkomplikovanejšie s uvedením modelových prípadov výrobného procesu až po ukončenie klasickej hárkovej montáže.
V piatich kapitolách sú postupne opísané takmer všetky prípady výroby.
Publikácia po didaktickej stránke navádza žiakov na:
• analýzu objednávky,
• pochopenie podstaty obsahu technologických procesov elektronickej hárkovej montáže,
• konečný technologický výrobný postup.
Predložená učebnica elektronickej hárkovej montáže, môže pomôcť nielen žiakom, ale aj tým, ktorí sa o danú
problematiku intenzívnejšie zaujímajú.