Technológia elektronickej hárkovej montáže

Technológia elektronickej hárkovej montáže

Technológia elektronickej hárkovej montáže

Jednolistové tlačoviny

Jednolistové tlačoviny

Brožúry

Brožúry

Noviny a časopisy

Noviny a časopisy

Knihy

Knihy

Združené tlačoviny

Združené tlačoviny

Úvod do technológie elektronickej hárkovej montáže

Vážený čitateľ,

predkladaná publikácia na stránkach webového sídla tehm.190.sk si kladie za cieľ oboznámiť záujemcov so základmi technológie elektronickej hárkovej montáže. Autori pri jej tvorbe vychádzali z množstva reálnych príkladov z praxe, realizovaných v tlačiarňach na Slovensku. Každý príklad je samostatne koncipovaný v znení zadania zákazky s jej celkovým spracovaním až do skutočnej podoby.

Edukatívna štruktúra publikácie je budovaná od základných jednoduchých príkladov a končí špeciálnymi komplikovanými príkladmi elektronickej hárkovej montáže. Čitateľ sa tak prepracuje od montáže jedného plagátu na formáte papiera, pokračuje viacnásobným umiestnením vizitiek, stretne sa s vyradením publikácií, časopisov a končí vyradením združených tlačovín.

Technológia elektronickej hárkovej montáže

 

Príklady na vyhotovenie elektronickej hárkovej montáže

Detaily príkladov potrebných pri vyhotovení elektronickej hárkovej montáže sme navrhovali v kontexte s použitím spotrebného materiálu, či už v ofsetovej tlači ako je formát papiera, jeho gramáž, tak aj v knihárskom spracovaní ako rezanie, skladanie tlačových hárkov alebo použitie knihárskych väzieb. Koncepcia príkladu je navrhnutá v spolupráci s technológom, ktorý rieši postup umiestnenia tlačoviny na tlačovom hárku v súlade so všetkými požiadavkami na technológiu. Do jeho kompetencie patrí určenie spôsobu vyradenia na obrátku, obracač, rozdelenie tlačových hárkov podľa farebnosti, združovanie viacerých zákaziek na jednom tlačovom hárku a pod. (pozri Technológiu prípravy výroby).

Operátor CTP (Computer to Plate) dostáva celý rozpis tlačového hárka v podobe montážneho plánu. Prevzatý pdf súbor kontroluje prostredníctvom softvéru určeného na kontrolu tlačových podkladov. V tejto chvíli je časový priestor pre dodatočné korekcie zo strany zadávateľa tlače, ktorý pošle opravený pdf súbor. Následne operátor CTP softvérom pre elektronickú hárkovú montáž vyradí tlačovinu. Postupuje s prihliadnutím na technickú špecifikáciu konkrétneho tlačového stroja (v našom prípade ofsetové tlačové stroje).

 

Ciele tejto publikácie

Vážený čitateľ, snahou autorov publikácie bolo sprístupniť širokej verejnosti technológiu elektronickej hárkovej montáže. Čitateľ je knihou vedený základmi vyraďovania tak, aby sa zorientoval v danej problematike. Príklady sú zadané tak, že nepreferujú žiadny konkrétny softvér a ich použitie je univerzálne pre každú platformu. Budeme radi, ak každý podnet čitateľa k tejto publikácii prispeje k jej skvalitneniu.

Bratislava, 2020

Autori

Obsah publikácie: